ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รองศาสตราจารย์
นายแพทย์สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์

ตำแหน่ง
ㆍ ผู้อำนวยการศูนย์ผู้มีบุตรยากจินตบุตร และศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา - จินตบุตร
ㆍ กรรมการบริหารสมาคมเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์แห่งประเทศไทย
ㆍ Thailand's Country Representative of the Asia Pacific Initiative on Reproduction (ASIRE)
ㆍ Reproductive Medicine Board Committee of The Asia Oceania Federation of Obstetrics and Gynecology (AOFOG)
การศึกษา
ㆍ แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
ㆍ อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ㆍ Fellow in Reproductive Endocrinology and Infertility, The Royal Prince Alfred Hospital, Sydney. Australia

ประสบการณ์การทำงาน
ㆍ อดีตอาจารย์ประจำหน่วยรักษาผู้มีบุตรยากโรงพยาบาลศิริราชตลอดระยะเวลา 28 ปี
ㆍ อดีตประธานกรรมการสอบแพทย์ต่อยอดสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และประธานอนุกรรมการเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รองศาสตราจารย์
นายแพทย์สิงห์เพ็ชร สุขสมปอง

ตำแหน่ง
ㆍ รองศาสตราจารย์ หน่วยผู้มีบุตรยาก ภาควิชาสูติสาศตร์ - นรีเวขวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
การศึกษา
ㆍ วท.บ (วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ㆍ พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ㆍ ป.ชั้นสูง (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ㆍ ว.ว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ㆍ อ.ว (เวชศาสตร์ครอบครัว) วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
ㆍ ความชำนาญพิเศษ : รักษาผู้มีบุตรยาก


ประสบการณ์การทำงาน
ㆍ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รองศาสตราจารย์
แพทย์หญิงอิสรินทร์ ธนบุณยวัฒน์

ตำแหน่ง
ㆍ รองศาสตราจารย์ หน่วยผู้มีบุตรยาก ภาควิชาสูติสาศตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
การศึกษา
ㆍ แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยม)
ㆍ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวขวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ㆍ วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ㆍ Master of Medical Sciences in Assisted Reproduction Technology with distinction, University of Nottingham, the UK

ประสบการณ์การทำงาน
ㆍ อาจารย์ประจำหน่วยผู้มีบุตรยาก ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์
แพทย์หญิงภัทราพร ชีระอารี

ตำแหน่ง
ㆍ อาจารย์ประจำหน่วยผู้มีบุตรยาก ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวขวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษา
ㆍ แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยม)
ㆍวุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ㆍวุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


ประสบการณ์การทำงาน
ㆍ อาจารย์ประจำหน่วยผู้มีบุตรยาก ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล