บลาสโตซิสต์ คัลเจอร์ (Blastocyst culture)

 บลาสโตซิสต์ คัลเจอร์ (Blastocyst culture)

ตัวอ่อนระยะวันที่ 2
 บลาสโตซิสต์ คัลเจอร์ (Blastocyst culture)

ตัวอ่อนระยะวันที่ 5 หรือ บลาสโตซิสต์ (Blastocyst)

            

     เป็นขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้วที่มีการเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการเป็นระยะเวลานาน 5 วัน เพื่อให้ตัวอ่อนเจริญไปถึงระยะบลาสโตซิสต์ (Blastocyst) ซึ่งเป็นระยะก่อนที่ตัวอ่อนจะมีการฝังตัว อย่างไรก็ตามการเลี้ยงตัวอ่อนนอกร่างกายเป็นระยะเวลานานอาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่อโอกาสที่จะตั้งครรภ์ เนื่องจากในการเลี้ยงตัวอ่อนภายนอกร่างกาย จะมีตัวอ่อนเพียงร้อยละ 30-50 เท่านั้นที่จะสามารถเจริญจากระยะวันที่ 2 ไปจนถึงวันที่ 5 เป็นตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์ (Blastocyst)ได้ ในขณะที่ตัวอ่อนส่วนใหญ่มากกว่าครึ่งหนึ่งมักจะหยุดการเจริญเติบโตและตายไประหว่างทาง โดยเฉพาะถ้ามีตัวอ่อนเริ่มต้นในจำนวนที่น้อยหรือเป็นตัวอ่อนที่เกรดไม่ดีอยู่แล้วโอกาสที่ตัวอ่อนจะเจริญเป็นบลาสโตซิสต์ (Blastocyst) ก็ยิ่งจะน้อยลงและกลับจะทำให้โอกาสที่จะตั้งครรภ์ลดลง ดังนั้นแล้วจึงควรพิจารณาความเหมาะสมเป็นกรณีๆไป

ตัวอ่อนบลาสโตซิสต์ระยะฟักตัว (Hatching Blastocyst)

ตัวอ่อนบลาสโตซิสต์ระยะฟักตัว (Hatching Blastocyst)