การตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อน
(Pre-implantation genetic screening หรือ PGS/ PGT-A)


 การตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อน (Pre-implantation genetic screening หรือ PGS/ PGT-A)

     เป็นกรรมวิธีการหนึ่งในการช่วย “คัดเลือก” ตัวอ่อน ว่าตัวอ่อนตัวใดที่ควรจะพิจารณานำมาย้ายกลับเข้าสู่มดลูกเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ จากจำนวนตัวอ่อนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากทำเด็กหลอดแก้วในครั้งหนึ่งๆ โดยอาศัยหลักการที่ว่าตัวอ่อนตัวใดที่มีโครโมโซมปกติน่าจะมีโอกาสฝังตัวได้สูงกว่า แต่เนื่องจากการตรวจคัดกรองโครโซมของตัวอ่อนไม่อาจยืนยันความปกติของโครโมโซมตัวอ่อนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ รวมทั้งยังมีผลบวกลวงและผลลบลวง และอาจทำให้เสียโอกาสที่จะได้รับการย้ายกลับตัวอ่อน ดังนั้นผู้ที่ต้องการจะตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อนจึงควรจะศึกษาข้อมูลให้มีความเข้าใจอย่างดีก่อน

บทความเรื่องการตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อน