ไข่บริจาค (Oocyte donation)

 ไข่บริจาค (Oocyte donation)

     ในผู้หญิงที่อายุมากรังไข่ย่อมจะเสื่อมสภาพตามวัย โดยเฉพาะในรายที่รังไข่ฝ่อหรือไม่สามารถผลิตไข่ได้แล้ว การมีบุตรจำเป็นต้องอาศัยไข่บริจาคที่ได้มาจากบุคคลอื่นเพื่อนำมาปฏิสนธิกับอสุจิของสามีให้เป็นตัวอ่อน แล้วจึงนำตัวอ่อนย้ายกลับเข้าสู่มดลูกของภรรยา ด้วยวิธีนี้ก็จะช่วยให้สามารถตั้งครรภ์และมีบุตรได้ ทั้งนี้การใช้ไข่บริจาคเพื่อรักษาภาวะมีบุตรยากสามารถทำได้ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้

ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไข่บริจาค